MATCH CENTER

일정 및 결과

하나은행 FA컵 2018

  • 안산
  • 안산

  • 0
  • VS
  • 1
  • 아산

  • 아산

2018년 07월25일(수) 19시 안산 와 스타디움

경기기록

안산 전반 후반 연/전 연/후
G 0 0 0 0 0
슈팅SH 0 0 0 0 0
유효슈팅SOG 0 0 0 0 0
파울FC - - - - 0
경고C - - - - 0
퇴장EJ - - - - 0
코너킥CK 0 0 0 0 0
프리킥FK 0 0 0 0 0
골킥GK 0 0 0 0 0
오프사이드OFF 0 0 0 0 0
아산 전반 후반 연/전 연/후
G 0 0 0 0 1
슈팅SH 0 0 0 0 0
유효슈팅SOG 0 0 0 0 0
파울FC - - - - 0
경고C - - - - 3
퇴장EJ - - - - 0
코너킥CK 0 0 0 0 0
프리킥FK 0 0 0 0 0
골킥GK 0 0 0 0 0
오프사이드OFF 0 0 0 0 0

출전선수명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
NO.31 양형모(GK) 출장 0/0 0 0 1 0 0
NO.31 김동철(DF) 출장 0/0 0 0 1 0 0
NO.4 김상필(DF) 출장 58 0/0 0 0 0 0 0
NO.26 김준수(DF) 출장 0/0 0 0 0 0 0
NO.2 박선용(DF) 출장 0/0 0 0 0 0 0
NO.2 이주용(DF) 출장 0/0 0 0 0 0 0
NO.88 김선민(MF) 출장 0/0 0 0 0 0 0
NO.13 김영남(MF) 출장 0/0 0 0 0 0 0
NO.24 박세직(MF) 출장 0/0 0 0 0 0 0
NO.17 조성준(MF) 출장 68 0/0 0 0 0 0 0
NO.22 허범산(MF) 출장 80 0/0 0 0 0 0 0
NO.19 임창균(MF) 교체출장 80 0/0 0 0 0 0 0
NO.77 김부관(MF) 교체출장 68 91 0/0 0 0 0 0 0
NO.5 이용(DF) 교체출장 91 0/0 0 0 0 0 0
NO.5 김 현(FW) 교체출장 58 0/0 0 0 0 0 0
NO.5 박주원(GK) 대기 0/0 0 0 0 0 0
NO.32 김봉래(DF) 대기 0/0 0 0 0 0 0
NO.25 조범석(MF) 대기 0/0 0 0 0 0 0
선수명
NO.31양형모(GK)
출장 교체In 교체Out
출장
득점(전/후) 도움 파울
0/0 0 0
경고 퇴장 실점
1 0 0
선수명
NO.31김동철(DF)
출장 교체In 교체Out
출장
득점(전/후) 도움 파울
0/0 0 0
경고 퇴장 실점
1 0 0
선수명
NO.4김상필(DF)
출장 교체In 교체Out
출장 58
득점(전/후) 도움 파울
0/0 0 0
경고 퇴장 실점
0 0 0
선수명
NO.26김준수(DF)
출장 교체In 교체Out
출장
득점(전/후) 도움 파울
0/0 0 0
경고 퇴장 실점
0 0 0
선수명
NO.2박선용(DF)
출장 교체In 교체Out
출장
득점(전/후) 도움 파울
0/0 0 0
경고 퇴장 실점
0 0 0
선수명
NO.2이주용(DF)
출장 교체In 교체Out
출장
득점(전/후) 도움 파울
0/0 0 0
경고 퇴장 실점
0 0 0
선수명
NO.88김선민(MF)
출장 교체In 교체Out
출장
득점(전/후) 도움 파울
0/0 0 0
경고 퇴장 실점
0 0 0
선수명
NO.13김영남(MF)
출장 교체In 교체Out
출장
득점(전/후) 도움 파울
0/0 0 0
경고 퇴장 실점
0 0 0
선수명
NO.24박세직(MF)
출장 교체In 교체Out
출장
득점(전/후) 도움 파울
0/0 0 0
경고 퇴장 실점
0 0 0
선수명
NO.17조성준(MF)
출장 교체In 교체Out
출장 68
득점(전/후) 도움 파울
0/0 0 0
경고 퇴장 실점
0 0 0
선수명
NO.22허범산(MF)
출장 교체In 교체Out
출장 80
득점(전/후) 도움 파울
0/0 0 0
경고 퇴장 실점
0 0 0
선수명
NO.19임창균(MF)
출장 교체In 교체Out
교체출장 80
득점(전/후) 도움 파울
0/0 0 0
경고 퇴장 실점
0 0 0
선수명
NO.77김부관(MF)
출장 교체In 교체Out
교체출장 68 91
득점(전/후) 도움 파울
0/0 0 0
경고 퇴장 실점
0 0 0
선수명
NO.5이용(DF)
출장 교체In 교체Out
교체출장 91
득점(전/후) 도움 파울
0/0 0 0
경고 퇴장 실점
0 0 0
선수명
NO.5김 현(FW)
출장 교체In 교체Out
교체출장 58
득점(전/후) 도움 파울
0/0 0 0
경고 퇴장 실점
0 0 0
선수명
NO.5박주원(GK)
출장 교체In 교체Out
대기
득점(전/후) 도움 파울
0/0 0 0
경고 퇴장 실점
0 0 0
선수명
NO.32김봉래(DF)
출장 교체In 교체Out
대기
득점(전/후) 도움 파울
0/0 0 0
경고 퇴장 실점
0 0 0
선수명
NO.25조범석(MF)
출장 교체In 교체Out
대기
득점(전/후) 도움 파울
0/0 0 0
경고 퇴장 실점
0 0 0